facebook

Izolacyjność termiczna okna

Izolacyjność cieplną przegrody (np. okien, ścian, dachów, itp.) określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła "U". Współczynnik U wyraża się w jednostkach W/m2K i definiuje się jako ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny przez 1m2 płaskiej przegrody (np. okien, ścian itp.) przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach (wewnątrz / zewnątrz) wynoszącej 1K (1oC).

Jednoznacznie należy stwierdzić , że im mniejsza wartość współczynnika Uw, tym większa izolacyjność termiczna okna.

W przypadku okien rozróżnia się następujące współczynniki przenikania ciepła:
 Uf, gdzie „f" oznacza ramę, bądź też wartość „U" charakteryzuje kombinację rama/skrzydło/listwa przyszybowa.
 Ug, gdzie „g" czyli jest to wartość „U" szkła.
 Ψ, liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą okna
 Uw, gdzie „w" czyli jest to wartość „U" całego okna.

Podawanie powyższych wartości osobno nie daje prawdziwej informacji o właściwościach cieplnych okna.
Wartość UW można określić dwoma sposobami:
1. Laboratoryjnie, na podstawie badań konkretnego okna.
2. Obliczeniowo, na podstawie wzoru, zgodnie z PN EN ISO 10077-1:

Równanie

gdzie:
Uf - współczynnik przenikania ciepła ramy, W/(m²*K)
Ug - średni współczynnik przenikania ciepła szkła, W/(m²*K)
Ψ - liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą okna, W/(m*K)
Af - pole powierzchni ramy o współczynniku Uf, m²
Ag - pole powierzchni szyby, m²
L - długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą, m
A - powierzchnia całkowita okna, m².

Wartość współczynnika Uw nie jest stała i zależy od wielu czynników takich jak:
1. Od wielkości okna.
Okno jednoskrzydłowe o wymiarach 565 mm x 535 mm, wykonane z profili 6-komorowych, z zastosowaniem szyby Ug=1,0 W/(m²*K), z aluminiową ramką Ψ=0,07 W/(m²*K), charakteryzuje się współczynnikiem Uw=1,52 W/(m²*K).
Tego samego typu okno, wykonane z tych samych materiałów ale o wymiarach 1465 mm x 1435 mm, posiada Uw=1,35 W/(m²*K).
Wniosek:
Im większe okno, tym niższy (lepszy) współczynnik przenikania ciepła.
2. Od ilości podziałów.
Okno jednoskrzydłowe o wymiarach 1465 mm x 1435 mm, wykonane z profili 6-komorowych, z zastosowaniem szyby Ug=1,0 W/(m²*K), z aluminiową ramką Ψ=0,07 W/(m²*K), charakteryzuje się współczynnikiem Uw=1,30 W/(m²*K).
Tego samego typu okno, wykonane z tych samych materiałów ale o w wersji dwuskrzydłowej, posiada Uw=1,35 W/(m²*K).
Wniosek:
Im większy udział szyby w całej powierzchni okna, tym lepszy współczynnik przenikania ciepła.

Referencje Klientów

Login:
Hasło:
rejestracja