facebook

Przepuszczalność powietrza (infiltracja)

Norma 14351-1:2006 wymienia wśród wielu właściwości okna również infiltrację powietrza. Jest to jedna z najważniejszych właściwości okna.

     Infiltracja powietrza to zjawisko polegające na przepuszczaniu powietrza lub gazu przez masę materiału.Iinfiltracją powietrza odpowiada przede wszystkim na pytanie, na ile szczelna jest przegroda budowlana jaką jest okno. W badaniach ustala się ilość powietrza przenikającą przez okno przy założonym ciśnieniu próbnym.

Współczynnik infiltracji powietrza okna oznacza się symbolem "a".

     Właściwość ta odpowiada na pytanie jak szczelne jest nasze okno  na ile ochroni nas przed niekontrolowanym przenikaniem powietrza do wnętrza pomieszczenia.
Aby sprawdzić ile powietrza przenika przez okno wykonuje się badania laboratoryjne. Ustala się w nich ilość powietrza przenikającego przez okno przy różnych ciśnieniach próbnych. Dzięki tym badaniom ustala się współczynnik infiltracji powietrza dla okna. Wyróżniamy 4 klasy przepuszczalności powietrza, które prezentujemy poniżej.

tabelka
Współczynnik infiltracji powietrza "a" powie nam jak ilość powietrza przeniknie w ciągu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna przy różnicy ciśnień 1daPa/m3.

Im wyższa klasa właściwości przepuszczalności powietrza tym szczelniejsze okno.

     Przepuszczalność powietrza przez okno wiąże się ściśle z jego szczelnością. Im większa szczelność tym mniejsza przepuszczalność powietrza i odwrotnie. Zazwyczaj uważa się, że okna w położeniu zamkniętym powinny być bardzo szczelne, co wpływa korzystnie na ich izolacyjność akustyczną i termiczną. Z kolei wyższa izolacyjność termiczna zmniejsza straty ciepła przez okna i obniża koszty eksploatacji użytkowanych lokali związane z ich ogrzewaniem.
      Kupując szczelne okna ( klasa 4 ) należy pamiętać, aby w pomieszczeniu w którym zostanie zamontowane okno zapewnić dopływ świeżego powietrza. Powietrze wypełniające mieszkania czy biura ulega zużyciu w wyniku oddziaływania różnych czynników związanych z funkcją i wyposażeniem pomieszczeń. Jest ono zawilgacane przez oddychanie, parę wodną z gotowania, suszenia, kąpieli w łazience. Zawiera dużo dwutlenku węgla powstałego w wyniku oddychania mieszkańców, spalania gazu i innych paliw.

      Zalecamy regularne wietrzenie pomieszczeń poprzez zostawienie okna w pozycji mikrowentylacji (każde okno oferowane przez firmę Oknotex posiada funkcję mikrowentylacji).
Mikrowentylacja polega na zmniejszeniu nacisku na uszczelki poprzez wprowadzenie dodatkowego położenia skrzydła okiennego.

Innym sposobem wietrzenia pomieszczeń są nawiewniki.
Nawiewniki montuje się na ramach ościeżnic i ramach skrzydeł okiennych.
Nawiewniki ze względu na sposób działania dzielimy na:
Nawiewniki higrosterowane - ich działanie jest uzależnione od zawartości pary wodnej wewnątrz pomieszczenia.
Nawiewniki ciśnieniowe - ich działanie jest uzależnione od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.
Nawiewniki sterowane ręcznie - ich działanie jest uzależnione od położenia przysłony. Użytkownik okna wyposażonego w nawiewnik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza.
       Niestety nawiewniki posiadają wady takie jak: brak możliwości skutecznego odczyszczenia, niska energooszczędność., w niektórych nawiewnikach słabe wytłumienie akustyczne.

       Wymagania dla okien w zakresie przepuszczalności powietrza zostały objęte rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Przepisy rozporządzenia uwzględniają zarówno sposób wentylacji pomieszczeń, w których są montowane okna, jak też wymagania związane z izolacyjnością termiczną i oszczędnością energii.

Referencje Klientów

Login:
Hasło:
rejestracja